Polityka prywatności

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci imion i adresów e-mail jest EdisonTeam.pl Marek Stączek z siedzibą w Warszawie (01-548) przy ul. Stefana Czarnieckiego, nr 52, posiadający numer NIP 8131338011 oraz REGON 690427445.

 1. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

EdisonTeam.pl Marek Stączek przetwarza Państwa dane osobowe w celu umożliwienia, na Państwa życzenie i za Państwa zgodą, przesłania na Państwa adres e-mailowy wiadomości e-mail zawierającej link pozwalający na pobranie fragmentu audiobooka oraz przesyłania na ten adres informacji o działalności i ofercie EdisonTeam.pl Marek Stączek.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest EdisonTeam.pl Marek Stączek. EdisonTeam.pl Marek Stączek może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, przetwarzającym Państwa dane osobowe w imieniu i z upoważnienia EdisonTeam.pl Marek Stączek, na przykład poprzez przechowywanie kopii bezpieczeństwa plików komputerowych zawierających Państwa dane osobowe na serwerach będących własnością podmiotów innych niż EdisonTeam.pl Marek Stączek. EdisonTeam.pl Marek Stączek powierzając przetwarzanie Państwa danych osobie trzeciej  w jej imieniu podejmuje wszelkie działania, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia, by dane były należycie zabezpieczone, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych. Podmioty, którym EdisonTeam.pl Marek Stączek powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych (np. podmiot, do którego należą serwery, z których zostanie do Państwa wysłana korespondencja e-mail) będą działały jedynie w imieniu i na rzecz EdisonTeam.pl Marek Stączek, nie będą uprawnione do udostępniania komukolwiek Państwa danych osobowych, ani też korzystania z nich we własnym zakresie lub na własne potrzeby.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

EdisonTeam.pl Marek Stączek przetwarza Państwa dane osobowe nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, chyba że EdisonTeam.pl Marek Stączek będzie miał obowiązek dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych na mocy przepisów prawa.

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez EdisonTeam.pl Marek Stączek Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 5.  prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, o ile EdisonTeam.pl Marek Stączek nie będzie zobligowany przepisami prawa do ich przetwarzania;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych;
 7.  
 1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych przez EdisonTeam.pl Marek Stączek jest dobrowolne, a zgoda może być cofnięta w każdym czasie.